F.A.Q.

Wat houdt het fasensysteem in?

Jouw rechtspositie als uitzendkracht zoals vastgelegd in de CAO voor uitzendwerk wordt uitgedrukt via het fasensysteem. 

Fasensysteem

De CAO bestaat uit 3 fases. Deze fases worden hieronder toegelicht: De telling in de fasen gaat door als de uitzendkracht overgaat naar en in dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern, tenzij de nieuwe uitzendonderneming aan de hand van de inschrijving, sollicitatie of andere feiten en omstandigheden laat zien dat dit op initiatief van de uitzendkracht is gebeurd. 

Fase A

 1. De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
 2. In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is.
 3. De 78 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.
 4. De uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, volgend binnen een maand op een eerdere uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en dezelfde opdrachtgever, kan alleen worden aangegaan voor de minimale duur van vier weken.

Fase B

 1. De uitzendkracht is werkzaam in fase B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.
 2. Fase B duurt maximaal vier jaar en in deze fase kunnen maximaal zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen.
 3. In fase B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.
 4. De periode van vier jaar en het aantal van zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding (als bedoeld sub b.) worden doorgeteld zolang. 

Fase C

 1. De uitzendkracht is werkzaam in fase C zodra de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.
 2. In fase C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd.
 3. Als de uitzendkracht na beëindiging van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd terugkeert en sprake is van een onderbreking van zes maanden of minder, dan is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst fase C. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Voor het volledige overzicht en uitleg van het fasensysteem verwijzen we je naar de ABU CAO

Wie is mijn contactpersoon?

Je hebt voornamelijk contact met de (senior) intercedent. Hij/zij gaat met jou in gesprek over de baan waarop je hebt gesolliciteerd of denkt met je mee als je werk zoekt wat binnen jouw zoekprofiel past. Wanneer je volgens een variabel rooster gaat werken, dan heb je veel contact met de planners die je inplannen op de momenten dat jij beschikbaar bent.

Hoe kan ik een exemplaar van de CAO krijgen?

Je kunt hier een versie van de CAO downloaden.

Mag ik werken naast mijn VUT, WIA of andere uitkering?

Ja, je mag werken. Echter, afhankelijk van de regeling waar je onder valt, kun je veel bijverdienen of word je direct gekort. Vaak is de CAO van jouw laatste werkgever bepalend.
Ervaring leert dat men naast een VUT-uitkering tussen de 10-30% mag bijverdienen. Wij raden jou aan bij de uitkerende instantie (UWV, ABP,PGGM etc.) te informeren naar jouw persoonlijke situatie. Vaak worden WW en WIA uitkeringen op maandbasis beoordeeld.

Op het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, gelden er andere regels. Je mag dan onbeperkt bijverdienen en valt dan in een gunstiger belastingtarief. Op de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie na, vervallen alle sociale lasten.

Word ik gekort op mijn AOW als ik via Oudstanding ga werken?

Je mag onbeperkt bijverdienen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Je wordt niet gekort op uw AOW of pensioen.

Ontvang je een partnertoeslag?
Dan kun je hierop gekort worden. Voor meer informatie over partnertoeslag kun je kijken op: www.svb.nl.

Onder welke CAO val ik als ik voor Oudstanding ga werken?

Als je voor Oudstanding gaat werken, val je onder de ABU CAO. De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen.

 

Wat zijn de verdiensten als ik via Oudstanding ga werken?

De verdiensten verschillen per opdrachtgever en zijn uiteraard ook afhankelijk van de functie die je gaat verrichten. Van invloed zijn: de CAO van de opdrachtgever, inhoud van de functie, niveau van de functie, werktijden, leeftijd en ervaring. Wanneer wij een functie aan jou voorleggen, zullen wij ook de verdiensten met je doornemen. Uiteraard zijn de verdiensten nooit lager dan het wettelijk minimumloon.

Heb ik recht op heffingskorting?

De heffingskorting is een vermindering van de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting.

De loonheffingskorting wordt bij Oudstanding standaard niet doorberekend. Indien je wel gebruik wilt maken van de loonheffingskorting, dan dien je dit zelf schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kun je bij jouw inschrijving aangeven op het inschrijfformulier. Je hebt maar één keer recht op heffingskorting. Dus heb je naast jouw werk via Oudstanding ook andere inkomsten dan zal bij deze inkomstenbron waarschijnlijk al rekening gehouden worden met heffingskorting.

Ben je AOW-gerechtigd? Dan wordt er bij jouw AOW al rekening gehouden met de heffingskorting. Je dient op jouw inschrijfformulier dus aan te geven dat je de heffingskorting niet bij Oudstanding wil laten toepassen.

Hoe zit het met verzekeringen als ik via Oudstanding ga werken?

Tijdens het werk ben je uiteraard gewoon verzekerd en val je onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever.

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om jouw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere bedrijven vergoeden de kosten van bus, trein en tram.

Of en hoeveel reiskosten je ontvangt is afhankelijk van de reiskostenregeling die bij de opdrachtgever geldt. Op het moment dat er een nieuwe opdracht met je besproken wordt, zal worden doorgegeven of je wel of geen reiskosten ontvangt.

Bouw ik bij Oudstanding pensioen op?

Indien je voor ons in fase 2 werkt en jonger dan 67 jaar bent, dan bouw je via Oudstanding automatisch pensioen op. Je hoeft jezelf hiervoor dus niet zelf aan te melden. Het pensioenfonds kent twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling.

De basisregeling start vanaf fase 2 (na 26 gewerkte weken). In deze fase wordt er geen premie ingehouden op je loon. Oudstanding betaalt als jouw werkgever 2,6% premie over het bruto-uurloon, verminderd met de uurfranchise.

De plusregeling gaat in vanaf fase 2B (na 78 gewerkte weken). In deze fase wordt er een percentage (afhankelijk van je leeftijd) ingehouden op je loon. Naast het bedrag dat je zelf spaart, betaalt Oudstanding ook nog 8%.

Oudstanding is verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. PVF Achmea voert namens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stipp) de regeling uit. Voor meer informatie: www.stippensioen.nl.

Hoe moet ik mijn gewerkte uren doorgeven?

Gewerkte uren worden geboekt via E-uur of anders via Planbition.

Hoe vaak ontvang ik een loonspecificatie?

In de weken dat je voor ons gewerkt hebt staat de loonspecificatie op vrijdagavond of zaterdag klaar.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn loonspecificatie?

Voor vragen over jouw salaris of jouw loonspecificatie kun je contact opnemen met jouw intercedent of contactpersoon.

Wanneer en waar ontvang ik mijn jaaropgave?

Ieder jaar in januari ontvang je automatisch jouw jaaropgave van Oudstanding. Deze jaaropgave kun je digitaal inzien via Mijn Consolid App, net zoals jouw loonspecificaties.

Wat ga ik verdienen?

Wij volgen altijd de inlenersbeloning. Dat betekent dat het salaris betaald wordt conform de cao van de opdrachtgever.

Wanneer wordt mijn salaris betaald?

De salarisadministratie wordt wekelijks uitgevoerd. Peildatum voor de verloning is dinsdag 12.00 uur. Komt jouw werkbriefje later binnen, dan verschuift deze automatisch één week naar de eerstvolgende salarisverwerking.

De salarisverwerking wordt op donderdag uitgevoerd en jouw salaris staat binnen vijf werkdagen op je rekening. Bij feestdagen zoals Pasen, Pinksteren etc. zal de betaling een dag later plaatsvinden.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Naast het bruto uurloon heb je recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over jouw bruto uurloon en zijn opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim en feestdagentoeslag. Daaroverheen ontvang je vakantiegeld (8,33%). De reserveringen vraag je op als je een dag vrij neemt of wanneer je op vakantie gaat. In de maand mei krijg je automatisch je vakantiegeld uitbetaald.

In fase 3 bouw je geen reserveringen op voor kort verzuim en feestdagen.

De opbouw van jouw reserveringen kun je terug vinden op jouw loonstrook. Indien je langer dan 6 weken niet voor ons hebt gewerkt, dan worden jouw reserveringen automatisch aan je uitbetaald. 

Wat zijn reserveringen en hoe kan ik deze laten uitbetalen?

Naast jouw bruto uurloon heb je ook recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over jouw bruto uurloon en zijn (afhankelijk van de fase waarin je werkt) opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim en vakantiegeld (8,33%). De reserveringen kun je opvragen als je een dag vrij neemt of wanneer je op vakantie gaat.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei automatisch aan je uitbetaald. De opbouw van jouw reserveringen kun je terug vinden op jouw salarisspecificatie. Indien je langer dan 6 weken niet voor ons heeft gewerkt, dan worden jouw reserveringen automatisch aan je uitbetaald.

Wat moet ik doen als ik ziek word?

Bij ziekte of calamiteiten wordt je geacht jezelf vóór 9.30 uur ziek te melden bij het bedrijf waar je via Oudstanding werkzaam bent én bij je contactpersoon/intercedent. Je kunt je ziekmelden door een mail te sturen aan verzuim@oudstanding.nl.

Je kunt je uiterlijk tot de derde ziektedag bij ons ziekmelden. Een te late ziekmelding wordt door ons niet in behandeling genomen. Daarmee vervalt dus ook jouw recht op een eventuele ziektewetuitkering.

Heb ik recht op ziektegeld?

Of je recht hebt op ziektegeld is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de duur van je ziekteperiode, jouw laatst gewerkte dag en of je jouw ziekmelding tijdig aan ons heeft doorgegeven. Wie jouw ziektegeld betaalt (Oudstanding of het UWV) hangt af van de fase waarin je op het moment van ziekte werkzaam bent.

Ben je op het moment van ziekte werkzaam in fase 1 of 2? Dan melden wij je in de meeste gevallen ziek bij het UWV. Zij berekenen het dagloon waar je tijdens jouw ziekteperiode recht op hebt. Het UWV betaalt 70% van dit dagloon en Oudstanding vult dit aan met 20%.

Ben je op het moment van ziekte werkzaam in fase 3 of 4? Dan betaalt Oudstanding jouw ziektegeld. Dit bedraagt 90% van het gemiddelde loon van de voorgaande 13 weken.

De betaling van het ziektegeld stopt als je bent hersteld. Je hebt recht op maximaal 52 weken ziektegeld. Ben je AOW-gerechtigd? Dan heb je recht op maximaal 13 weken ziektegeld.

Wat gebeurt er met mijn reserveringen als ik stop met werken?

Jouw reserveringen worden automatisch aan je uitbetaald als je stopt met werken. Ook als je langer dan 6 weken niet voor ons hebt gewerkt worden jouw reserveringen aan je uitbetaald. Het gaat hierbij om alle opgebouwde reserveringen, inclusief vakantiegeld.

Waar kan ik de vacatures vinden?

De vacatures staan onder het kopje 'Vacatures' in de menubalk.

Via de onderstaande link kom je direct op de vacaturepagina.

Vacatures - Oudstanding

Wat is het werkaanbod van Oudstanding?

Oudstanding voorziet voornamelijk in een ‘leuke bijbaan’. Dat is uiteraard voor iedereen verschillend, maar doorgaans is het een parttimebaan binnen het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, zorg of hospitality. Je kunt dan denken aan tentamensurveillant, host, receptionist, suppoost, maar ook verkeersregelaar of evenementbegeleider. Zoek je meer een vaste aanstelling op fulltime basis? Kijk dan vooral ook op de website van onze moederorganisatie Consolid.

Wat houdt de functie Tentamensurveillant in?

Tijdens tentamens hou je als Tentamensurveillant toezicht dat de orde gehandhaafd blijft. Voordat het zover is, zorg je ervoor dat de ruimte goed is ingericht. Controleer je de ID's van de studenten. Bijzonderheden of incidenten worden op een formulier gemeld. Als de tijd voorbij is, geef je dat aan door het om te roepen. De student levert alles correct bij je in en je ziet toe dat ze de ruimte rustig verlaten.

Wat houdt de functie Suppoost in?

De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van bezoekers en controleren van de entreekaartjes. Daarnaast ben je actief met het toezichthouden in tentoonstellingsruimten en help je mee met het maken van foto's van bezoekers als ze dat willen.

Naast deze werkzaamheden ben je behulpzaam en 'zie je het werk '. Je kunt dan denken aan het opruimen van achtergelaten propjes papier in het museum of gevonden voorwerpen inleveren bij de gebouwenbeheerder, het verwijzen van mensen met vragen naar de kassa, etc.

Wat moet ik allemaal invullen bij mijn sollicitatie?

Bij de sollicitatie moet je de volgende punten invullen:

- Geslacht 

- Voornaam

- Achternaam

- E-mail

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- Adres

- Postcode

- Woonplaats

Ook upload je je CV en kan je een kleine motivatie schrijven.

Inschrijven
Op zoek naar tijdelijk, vast of oproepwerk en ben je flexibel inzetbaar? Schrijf je hier in:
Inschrijven
Vacatures
Kijk hier voor een overzicht van onze actuele vacatures
Vacatures
Contact
Vragen? Neem contact met ons op!
Contact